Cele

 

Głównym celem naszego projektu jest wzmocnienie potencjału rozwojowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, polegające na rozszerzeniu i wzbogaceniu oferty edukacyjnej uczelni, a także służące poprawie jakości edukacji na poziomie wyższym przez jej dostosowanie do wymogów współczesnego rynku pracy w Polsce.

Głównym problemem, który zainspirował nas do opracowania projektu, jest niewystarczalność narzędzi i metod nauczania stosowanych w procesie kształcenia kompetencji informatycznych, informacyjnych i medialnych studentów kierunków humanistycznych. Przygotowanie nieadekwatne w tym aspekcie do zadań stawianych społeczeństwu, którego rozwój oparty jest na wiedzy, obniża ocenę zawodowej przydatności humanistów. Istotną niedoskonałością praktycznego przygotowania tej grupy absolwentów do podjęcia zatrudnienia jest dziś niewystarczający poziom znajomości nowoczesnych narzędzi informacyjnych, specjalistycznych programów komputerowych i innowacyjnych technik pracy stosowanych powszechnie przez pracodawców.

Celami szczegółowymi Projektu są:
1. modernizacja istniejących specjalizacji zawodowych na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej poprzez wzbogacenie programów nauczania o elementy nowatorskie, a także przez opracowanie oraz wdrożenie efektywnych, nowoczesnych narzędzi edukacyjnych;
2. zwiększenie szans przyszłych absolwentów na rynku pracy poprzez zaangażowanie w proces kształcenia pracodawców oraz wprowadzenie skoordynowanego systemu staży i praktyk;
3. dostosowanie warunków studiowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Działania

 

Projekt Dostosowanie modelu kształcenia studentów filologii polskiej do wyzwań współczesnego rynku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kompetencji informatycznych oraz informacyjno-medialnych) zakłada m.in. następujące działania:

 1. Realizację dostosowanych do wymogów rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy co najmniej 50 programów zajęć dotyczących mediów, multimediów, multimediów w dydaktyce, kultury, sztuki, technologii informacyjnych, informacji naukowej, nowoczesnych narzędzi informacyjnych, edukacji naukowo-informatycznej. Zadanie to ma obejmować następujące działania szczegółowe:
  1. ogłaszanie corocznych konkursów modernizacyjnych dla pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów WFPiK UAM;
  2. przeprowadzanie oceny wniosków, wyłanianie zwycięzców i podpisywanie umów na realizację modernizacji;
  3. przeprowadzanie określonych w regulaminie i umowie zajęć dydaktycznych (przynajmniej 15-godzinnego programu) w formie zajęć wzorcowych (ćwiczeń, wykładów i konwersatoriów), prowadzonych tradycyjnie oraz z wykorzystaniem technik multimedialnych i interaktywnych;
  4. ewaluację zajęć wzorcowych.
 2. Zakup i montaż najnowocześniejszego sprzętu dydaktycznego (m.in. tablic interaktywnych, tabletów, wizualizerów).
 3. Otwarcie ogólnodostępnej pracowni komputerowej.
 4. Realizację programów: „Studiuj z laptopem”, oraz "Czytaj z ebookiem" - czyli przekazanie studentom nowoczesnych i funkcjonalnych netbooków i/lub ebooków na czas nauki w WFPiK (sprzętu będziemy użyczać na zasadach określonych w regulaminie oraz podanych w umowie użyczenia).
 5. Prowadzenie praktyk i staży dla słuchaczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w szkołach, bibliotekach, wydawnictwach, redakcjach, instytucjach kultury i drukarniach – w miejscach zatrudnienia związanych z najistotniejszymi celami naszego projektu. Zadanie to ma obejmować następujące działania szczegółowe:
  1. opracowanie i wdrożenie spójnego regulaminu praktyk i staży dla wszystkich specjalizacji proponowanych studentom Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej;
  2. organizacja naboru na staż, koordynacja pracy opiekunów praktyk i staży, monitoring i ewaluacja dokumentacji,
  3. opracowanie systemu informatycznego zarządzającego praktykami i stażami.
 6. Współdziałanie z rynkiem pracy: organizację gościnnych zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracodawców – wybitnych nauczycieli i metodyków, zasłużonych pracowników oświaty, pracowników bibliotek, szefów wydawnictw i innych specjalistów.
 7. Wsparcie dla studentów niepełnosprawnych w zakresie:
  1. prowadzenia szkoleń z języka migowego dla kadry dydaktycznej;
  2. zakupu i montażu specjalistycznych urządzeń oraz oprogramowania;
  3. otwarcia pracowni informatycznej dla osób niepełnosprawnych.